Slovenščina program

A1.1

 • pozdravljanje in predstavljanje v formalnem in neformalnem okolju, telefonski pogovor, abeceda, navajanje osebnih podatkov, branje vizitke, narodnost, države, jeziki, poklici, številke (1-10), vljudnostne fraze, osebni zaimki, glagol biti in ne biti, imenovalnik, moški, ženski in srednji spol

 • Medsebojni odnosi, opis osebe, družina, svojilni zaimki (moj, tvoj,...), glagoli sedanjik: kupiti, študirati, 4. sklon, oblačila in barve.

 • Orientacija v mestu, spraševanje za pot, opis mesta, prevozna sredstva, kupovanje vozovnice, stavbe v mestu, pozicije, številke (10-100), naslov, barve, pridevniki, 6. sklon, pravilni glagoli, modalni glagol morati.

 • V restavraciji, jedilni list, naročanje jedi, spraševanje za ceno, hrana in pijača, vrstilni števniki, številke (100-10.000), pridevnik, nepravilna glagola (jesti in piti), glagol želeti, vljudnostna oblika s pogojnikom (želel/a bi), imeti rad, 2. Sklon

 

 • čas in dnevna rutina, opis vsakdanjika, ura, datum, teden, mesec, urnik, koledar, aktivnosti, vsi modalni glagoli, predlogi

 

A1.2

 

 • aktivnosti, življenjepis, preteklik, razlikovanje med glagoli poznati, vedeti, znati

 • Na počitnicah, vremenska napoved, pripovedovanje o doživetjih, vreme, počitnice, države Evropske Unije, strani neba, vezava predlogov

 

 • Prihodnjik, načrtovanje potovanja, načrtovanje tedna, razlikovanje med kje (5. sklon) in kam (4. sklon)

 • Hiša, pohištvo

 • Obdarovanje, na obisku, 3. Sklon

 • Pri zdravniku, deli telesa

A2

 • Delo, razgovor za službo,  4.sklon

 • Moje mesto: Stavbe v mestu, Navodila za pot, 5. Sklon in 6. sklon

 • Stopnjevanje pridevnikov

 • Na cesti: kupovanje vozovnice, prometni znaki, prevozna sredstva

 • Zdrav način življenja, pri zdravniku

 • Dom: moja hiša, gospodinjska opravila, najem/nakup/oddaja/prodaja stanovanja

 • Hrana in pijača - naročanje hrane, 2.sklon

 • Opis oseb, karakter, o učenju slovenščine, o internetu, o šolskem sistemu v Sloveniji in drugih državah

 • Festival, Kultura, Šport

 • Dovršni in nedovršni glagoli

 • Velelnik

 • Moj najljubši film, knjiga, televizijska oddaja

 • 3. sklon

A1.1

 • Welcoming and presenting in a formal and informal way, telephone conversation, alphabet, personal information, business card reading, nationality, countries, languages, professions, numbers (1-10), courtesy phrases, personal pronouns, verb to be and not to be, “1.sklon”, male, female and neutral gender

 • Relationships, description of person, family, pronouns (mine, yours, ...), verbs to buy, work, study, present tense, “4.sklon”, clothing, colors

 

 • City orientation, route questioning, description of the city, transport, buying a ticket, city buildings, positions, numbers (10-100), address, adjectives, "6. sklon", regular verbs, modal verbs “have to, must, should” .

 

 • In a restaurant, eating list, ordering food, asking for price, food and drink, sorting numerals, numbers (100-10,000), adjective, irregular verb (eat and drink), verb to want, courtesy with conditional (I would like), to love something, »2. Sklon«.

 

 • time and daily routine, hour, date, week, month, schedule, calendar, activities, all modal verbs, preposition to and on

 

A1.2

 •  activities, CV, past, distinction between verbs “poznati, vedeti, znati“

 • On holidays, weather forecast, storytelling about holidays, EU countries, north – south – east - west, bindings, declination of nouns

 

 • Future, travel planning, week planning, differentiating between “where to” and “where is”.

 • house, furniture, 6. sklon

 • Giving presents, go or accept visits, 3. sklon

 

 • At the doctor, body parts